Fiskevård

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Fiskevården i Vege å


Vege å är ett härligt vatten som dessutom saknar vattenkraftverk vilka ofta ställer till problem för fiskens vandringar och den biologiska mångfalden i ett vattendrag.

Däremot finns det i biflödena (bäckarna) till Vege å en del andra vandringshinder i form av betongklackar, felaktigt byggda kulvertar och smådammar.

Eftersom lekfisken gärna går upp för lek i just småbäckarna med grusbotten och en strömhastighet av cirka en meter på tre sekunder så leder dessa stopp till brist på lekfisk.


Vege å är uppdelad i två områden

Sträckan nedströms Bjuv fram till havet som är mer uträtad och igenväxt vilket passar gädda och mört bra men inte öring.

Och klubbens sträcka uppströms Bjuv fram till Söderåsen med en mer naturlig och inte allt för påverkad miljö.


Klubben bedriver för ögonblicket inte något eget fiskevårdsarbete men har en representant med i den arbetsgrupp som hanterar den donation av en miljon kronor som Findus lagt på fiskevårdande arbete i Vege å.

Den som sköter fiskevårdsarbetet är Fredrik Lundblad från Bjuv.


Sedan 2012 har Vege å och också klubben fått mer uppmärksamhet även nationellt tack vare fiskevårdsarbetet i ån. Många är nyfikna på hur resultatet kommer bli de kommande åren...


Fiskevårdsarbetet i Vege å med biflöden syftar till att skapa bättre förutsättningar för att uppvandrande öring skall kunna leka och att uppväxande yngel skall klara sig innan de vandrar ut till havet. Lyckligtvis är det så att när miljön är bra för öringen är den också bra för den allmänna miljön. Så resultatet blir att man kan se strömstaren vid strandkanten, att insektslivet blir rikare och även vi människor trivs bättre på våra promenader.


Åtgärderna kan se ut så här:

Vandringshinder skall bort. Det kan vara betongklackar som lagts i ån för att skapa en så kallad vattenspegel med stillastående vatten utanför en fastighet. Det kan också vara en kulvert som är felkonstruerad så fisken inte kan ta sig förbi den.

Lekgrus skall läggas i strömmen. Det är naturgrus av en diameter mellan 3-7 cm. Där kan öringen lägga ägg under senhöst/vinter som sedan kläcks på våren.

Stenar skall läggas i strömmen för att uppväxande öring skall få en plats att ta skydd mot strömmen. Storlekarna kan vara från en handboll upp till 70 cm.På bilden nedan ett exempel på hur en tidigare igenväxt damm med vandringshinder blivit efter åtgärder. Nu är det bara att vänta på växtligheten.Diverse material om fiskevård


Fiskevårdsplan för vege å


Fredrik Lundblad på Facebook


Bra fakta om hur våra åar fungerar. Från Landskrona kommun.


Film (1) på Youtube från seminarium om Vege å 7 februari 2013


Film (2) på Youtube från seminarium om Vege å 7 februari 2013


PDF om Havsöringens ekologi (125 sidor)

På slutet av videon nedan kan man något som är typiskt för de flesta vattendrag, att stenblock dragits in till kanterna och lämnat åbotten slät med sämre ståndplatser för fisken. Just sådant åtgärdas under fiskevårdsarbetet.