Fiskevård

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Varför Findus donerade en miljon kronor till fiskevård


Hösten 2012 drabbades Vege å av fiskdöd på grund av olika samverkande orsaker. Ett skäl var utsläpp från Findus av växtdelar från ärtproduktionen som orsakade syrebrist i Vegeån. Den varma sommaren med lågt vattenflöde klarade inte av mängden ärtrester som hamnade i ån. Syret förbrukades helt enkelt.


Våren 2013 donerade Findus en miljon kronor till fiskevårdande åtgärder i Vegeån. En arbetsgrupp med representanter från Ekeby Sportfiskeklubb, Vegeåns vattendragsförbund, Findus, samt Vegeåns Fiskevårdsområde började våren 2013 arbeta med planer för hur pengarna skulle användas.


Glädjande nog har mer pengar tillkommit genom olika bidrag från Länsstyrelsen.


Exempel på fiskevårdsåtgärder som gjorts:


Åtgärd 1


Åtgärd 2


Åtgärd 3


Åtgärd 4


Åtgärd 5


Åtgärd 6


Åtgärd 7

Fakta om Vege å


Vege å är ett härligt vatten som dessutom saknar vattenkraftverk vilka ofta ställer till problem för fiskens vandringar i ett vattendrag.

Däremot finns det i biflödena (bäckarna) till Vege å en del andra vandringshinder i form av betongklackar, felaktigt byggda kulvertar och smådammar.

Eftersom lekfisken gärna går upp för lek i just småbäckarna med grusbotten och en strömhastighet av cirka en meter på tre sekunder så leder dessa stopp till brist på lekfisk.


Vege å är uppdelad i två områden

Sträckan nedströms Bjuv fram till havet som är mer uträtad och igenväxt vilket passar gädda och mört bra men inte öring.

Och så klubbens sträcka uppströms Bjuv fram till Söderåsen med en mer naturlig och inte allt för påverkad miljö.


Fiskevårdsarbetet i Vege å som gjordes med pengar från Findus syftade till att skapa bättre förutsättningar för uppvandrande leköring och även att uppväxande yngel skall klara sig innan de vandrar ut till havet. Lyckligtvis är det så att när miljön är bra för öringen är den också bra för den allmänna miljön. Så resultatet blir att man kan se strömstaren vid strandkanten, att insektslivet blir rikare och även vi människor trivs bättre på våra promenader.


Åtgärderna som gjorts har bland annat varit:

Vandringshinder har tagits bort bort. Det kan vara betongklackar som lagts i ån för att skapa en så kallad vattenspegel med stillastående vatten utanför en fastighet. Det kan också vara en kulvert som är felkonstruerad så fisken inte kan ta sig förbi den.

Lekgrus har lagts på flera ställen i strömmen. Det är naturgrus med en diameter mellan 3-7 cm. Där kan öringen lägga ägg under senhöst/vinter som sedan kläcks på våren.


Stenar
skall läggas i strömmen för att uppväxande öring skall få en plats att ta skydd mot strömmen. Storlekarna kan vara från en handboll upp till 70 cm. Så länge öringarna inte ser varandra kan de stå väldigt tätt.På bilden nedan ett exempel på hur en tidigare igenväxt damm med vandringshinder blivit efter åtgärder. Nu är det bara att vänta på växtligheten.Diverse material om fiskevård


Fiskevårdsplan för vege å


Fredrik Lundblad på Facebook


Bra fakta om hur livet i åar fungerar. PDF som går att ladda ned.


Film (1) på Youtube från seminarium om Vege å 7 februari 2013


Film (2) på Youtube från seminarium om Vege å 7 februari 2013


PDF om Havsöringens ekologi (125 sidor)

På slutet av videon nedan kan man något som är typiskt för de flesta vattendrag, att stenblock dragits in till kanterna och lämnat åbotten slät med sämre ståndplatser för fisken. Just sådant åtgärdas under fiskevårdsarbetet.